برچسب: حافظ احمدی

0

تاثیر بر اقتصاد سینما / حافظ احمدی

عکاسی با قدمتی نزدیک به ۱۹۰  سال، دارای  سه  جنبه  علمی، صنعتی و هنری است. به  عنوان یک  پدیده  علمی متولد گردید، به شکل  یک  صنعت گسترش یافت و به عنوان هنر، تثبیت شد....