سینمای مستند ایران متعلق به نسل امروز است

فیلم “آندو” به کارگردانی ماجد نیسی در هشتمین روز پنجمین همایش ۱۰ روز با عکاسان نمایش داده شد و در ادامه محسن راستانی و ماجد نیسی؛ کارگردان دربارهی این فیلم گفتوگو کردند.

محسن راستانی در این نشست گفت: ماجد نیسی، عکاسی را که در سالهای جنگ در تانکهای عراقی عکاسی و فیلمبرداری میکرد، پیدا کرد و در نهایت منجر به ساخت این مستند شد. بعد از پایان جنگ این عکاس عراقی به سوئد میرود و پناهنده میشود که ماجد نیسی در یکی از سفرهایش این فرد را پیدا میکند. سینمای مستند ایران متعلق به نسل امروز است. سینمای مستند حرف اول را میزند و خیلی قویتر از عکاسی ماست و آیندهی روشنی دارد.

راستانی تاکید کرد: این فیلم روی من خیلی تاثیر گذاشت. موافقها و مخالفها ضربههای زیادی به حقایق زدند ولی آنقدر که از موافقها ضربه خوردیم از مخالفان زیاد ضربه نخوردیم.

سپس ماجد نیسی گفت: این مستند حال و هوای من را عوض کرد و فقط به مستند توجه داشتم و جوانب اصلا برایم مهم نبود. در این مستند دوست داشتم حقایق بازگو شود که خوشبختانه توانستیم به موفقیت برسیم.

در ادامه پرسش و پاسخ درباره این مستند انجام شد.

نشست مبانی عملکرد حرفهای در کسبوکار عکاسی با حضور علی عیاری، کیاداود اسفندیاری و ناصر بهرامی در هشتمین روز پنجمین همایش ۱۰ روز با عکاسان برگزار شد و حاضران در این نشست درباره مسایل و چالشهای عملکرد حرفهای در کار عکاسی گفتوگو کردند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.