برچسب: حسن غفارى

0

سخن گفتن در آیینه / حسن غفارى

عکاسی به سلیقه می زندگی جمعی و جامعه سالم همچون قسمت‌های منظم و درست چیده شده پازلی است از علوم و فنون، هنر و فرهنگ،  سیاست و امنیت، اقتصاد و معیشت، انضباط و بهداشت...